Kvalitets- och miljöledningssystem

Valjevikens ledningssystem

Valjeviken är en idéburen stiftelse med Neuro´s länsförbund som stiftare. Läs mer…

 • Ledningssystemet är uppbyggt enligt SS-ISO 9001:2015 och SS-ISO 14001:2015.
 • Ledningssystemet omfattar all verksamhet på Valjeviken. Herrgårdsvägen 97, 294 37 Sölvesborg. Valjevikens filialer Mättinge utanför Trosa, Humlegården i Sigtuna samt Mjällbyhälsan i Mjällby omfattas ej.
 • Valjevikens kvalitets- och miljöpolicy samt verksamhetsmål och andra förpliktelser är fastställda och dokumenterade.
 • Valjeviken ansvarar för att kvalitets- och miljöpolicy är allmänt känd, tillämpas och upprätthålls inom respektive enheter och ansvarsområden.

 

Omfattning av ledningssystemets funktioner.

Ledningen
Kvalitets- och miljöledningssystemet, internrevisioner, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, mål- och måluppföljning, lagbevakning, arbetsmiljö, personalfrågor, inköp, kundkrav, marknadsföring, avvikelsehantering och förbättringsförslag.

Folkhögskola
Redovisande dokument för egenkontroll av skolans verksamhet, ledning och styrning inom enheten för elever och personal.

Rehabilitering
Redovisande dokument för egenkontroll av vårdarbetet inom verksamheten, ledning och styrning inom enheten för boende och personal.

Valjehälsan
Redovisande dokument för egenkontroll av vårdarbetet inom verksamheten, ledning och styrning inom enheten för patienter och personal.

Konferens
Redovisande dokument för egenkontroll av konferenser, ledning och styrning inom enheten för boende, konferensgäster och personal.

Administration
Bokföring och redovisning, personal och löneadministration, inköp och leverantörshantering.

Personal
Information, rutiner, instruktioner och direktiv för anställd personal.

Kök
Information, rutiner, instruktioner och redovisande dokument för köksarbetet inom verksamheten.

IT
Information, rutiner, instruktioner och redovisande dokument för GDPR.

Fastighet, nödläge och brand
Information, rutiner, instruktioner och redovisande dokument för nödläge, brandskydd, fastighet, fordon, larm och hissar.

 

Kvalitetscertifiering ISO 9001:2015

God kvalitet, noggranna rutiner och ständigt förbättringsarbete är mycket viktigt för Valjevikens verksamhet, kunder och personal.

För att understryka vikten av kvalitetstänkande är vi sedan juni 2009 certifierade enligt standarden för ledningssystem: ISO 9001:2015.

Årligen revideras vår verksamhet av externt behörigt certifieringsorgan då det kontrolleras att det vi skrivit i kvalitetsledningssystemet stämmer med verkligheten. Dessutom görs interna revisioner flera gånger per år för att granska och uppdatera ledningssystemet.

 

Valjevikens kvalitetspolicy
Kvalitet för Valjeviken är att göra rätt från början och att ständigt bli bättre!

Vårt mål är nöjda kunder, både externa och interna. Nöjda kunder uppnår vi genom att vara lyhörda för och alltid göra vårt bästa för att uppfylla kundernas krav, behov och förväntningar.

Vi skall göra oss kända för vår höga kvalitet på utbildningar, rehabilitering och samverkanskurser samt på Valjehälsans verksamhet och kontinuerligt följa upp våra kunders uppfattning om oss genom att ständigt utvärdera vår verksamhet.

 

   Kunden skall känna sig trygg i vårt samarbete genom att veta att vi:

 

 • Uppfyller lagar och förordningar.
 • Tillhandahåller hög och rätt kompetens hos personalen.
 • Hög tillgänglighet.
 • Har ett väl fungerande system för avvikelser samt förbättringsförslag.

 

   Valjevikens organisation genomsyras av kvalitetsmedvetenhet:

 

 • All personal på Valjeviken svarar för att kvaliteten på det egna arbetet är rätt.
 • Alla medarbetare skall väl känna till sitt ansvar och sina befogenheter för att uppnå detta.
 • Var och en av personalen på Valjeviken skall sträva efter felfrihet och ständiga förbättringar inom alla områden.

 

Miljöcertifiering ISO14001:2015

Valjeviken åtar sig att skydda miljön och strävar efter att främja miljövänliga och hållbara produkter och tjänster, både inom vår och våra kunders verksamhet. Vi har arbetat med miljöåtgärder under lång tid. Vårt arbete kännetecknas av att ständigt göra praktiska och konkreta miljöåtgärder, stora som små. För att understryka vikten av miljötänkande är vi också certifierade enligt standarden för miljöledningssystem: ISO 14001:2015.

Egen organisation
Fortlöpande miljöanpassning av våra egna arbetsplatser och verksamhet. Ledningen planerar och styr verksamheten med hjälp av miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Sortiment
Utveckla ett mer miljöanpassat sortiment. Påverka och utveckla samarbetet med våra leverantörer avseende produkter och logistik. Välja, där så är möjligt, produkter med känd miljömärkning.

Samarbete med miljö- och naturvårdsorganisation
Ta ett samhällsansvar och bidra till det globala miljöarbetet genom att stödja miljö- och naturvårdsprojekt. Genom att erbjuda personal och gäster ett utbud av Fairtrade produkter samt Krav-certifierade livsmedel.

Miljöledningssystem
Vårt certifierade miljöledningssystem, ISO 14001:2015, gör det möjligt för oss att övervaka vår miljöprestanda, uppfylla kraven enligt ISO-standarden samt de krävande målen för miljöprestanda.
Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan, genom program och åtgärder för kontinuerliga förbättringar. Miljöledningssystemet granskas regelbundet av företagets ledning med hjälp av interna revisioner flera gånger per år. Dessutom görs en extern revision årligen av behörigt certifieringsorgan.

Restprodukter och återvinning
Vi har infört ett återvinningsprogram som omfattar bl. a. papper, kartong, plast, trä, glas, metall och elektronikskrot, tomma tonerkassetter och bläckpatroner.

Energieffektivitet
Vi strävar efter att minska energianvändningen inom vår verksamhet. Som ett led i vårt miljöarbete har vi kontinuerlig översyn och kontroll av värme- och ventilationssystem samt nyttjande av energieffektiva ljuskällor i våra lokaler. Vi har också en solcellsanläggning för att kunna producera egen fossilfri energi.

Leverans
Genom att informera och påverka kunder samt i samarbetet med transportörerna utvecklas fortlöpande effektivare, resurssnåla och miljöanpassade beställnings- och leveransrutiner. Därmed är det möjligt att slå samman beställningar för att av miljömässiga skäl minska antalet leveranser och mängden förpackningsmaterial.

 

Valjevikens miljöpolicy
Valjeviken bedriver verksamhet inom utbildning, rehabilitering, samverkanskurser samt primärvård. Valjeviken bidrar till hållbar utveckling, främjar god hälsa och sund livsmiljö.

Alla medarbetare medverkar till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling. Verksamheter inom Valjeviken tar ansvar för sin miljöpåverkan och bidrar till att miljöpolicy och miljömål uppnås.

   Valjeviken:

 

 • Arbetar för att bli en klimatneutral organisation som väljer förnybara energislag.
 • Minskar användningen av och riskerna med miljöskadliga ämnen och produkter.
 • Värderar och beskriver miljöpåverkan vid beslut, planering, produktval, upphandling och utvärdering.
 • Gör föredömliga val av miljöanpassad teknik.
 • Tillvaratar och utvecklar medarbetarnas miljöengagemang.
 • Kommunicerar miljöresultat och effekter.
 • Följer gällande miljölagar och förbättrar ständigt sitt miljöarbete.

 

Valjevikens värdegrund

Vår värdegrund bygger på medmänsklighet, integration, delaktighet, lärande och kompetens med människan i fokus.

Medmänsklighet
På Valjeviken präglas möten mellan människor av närhet, värme, lyhördhet och serviceanda.

Integrering
På Valjeviken ordnas kulturaktiviteter där allmänheten regelbundet inbjuds och där möten mellan olika människor bidrar till större ömsesidig förståelse.

Delaktighet och lärande
Vi medarbetare är Valjevikens kärna. Småskaligheten inspirerar till delaktighet och engagerat ledarskap. Genom lärande och personlig utveckling skapas trygghet och kompetens.

Slutsats
Vår framgång bygger på hög kvalitet i nära möten mellan människor. Möten som kännetecknas av professionalism och värme.

 

Valjevikens vision

Att vara ett ledande rehabiliteringscenter i Sverige som arbetar för personer med funktionsnedsättning och deras livskvalitet genom rehabilitering, rekreation, integration, aktivitet och utbildning utifrån gästens/kursdeltagarnas önskemål och behov.

Vi ska vara det självklara valet när läkare remitterar personer för rehabilitering genom att erbjuda ett modernt rehabiliteringscenter med hög kompetens hos personalen.

Att vara etablerad som funktionshinderrörelsens folkhögskola, öppen för alla, som kännetecknas av inkludering, tillgänglighet och delaktighet i syfte att stärka den enskilde.

Certifikat nummer: 2087

AAA Certification AB intygar härmed att ledningssystemet granskats och uppfyller kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Ledningssystemet omfattar, Folkhögskola, sjukvård, rehabilitering och konferens.

Kvalitetscertifierad sedan 2009-06-23
Miljöcertifierad sedan 2012-06-12
Utfärdat: 2021-06-02
Utgångsdatum: 2024-06-12

Ladda ner pdf.

Share This